Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

Fungopol Sp. z o.o. Sp.k  ul. Chełmowska 17   89-632 Brusy

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760386.

 

 1. W sprawie uzyskania informacji dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny:

ul. Chełmowska 17,  89-632 Brusy. lub fungopol@fungopol.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku ze współpracą z klientem Administratora („Klient”), z którym osoba, której dane dotyczą jest związana takim stosunkiem prawnym, że przetwarzanie jej danych jest konieczne.

Osoba, której dane dotyczą jest klientem Administratora (dalej jest określana także jako „Klient”).

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 RODO w szczególności:

 1.  w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową;
 2.  w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody;
 3.  w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 4.  wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
 5.  ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
 6.  tworzenie analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora
 7.  do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy z Klientem Administratora niezbędne.
 2. Administrator przetwarza dane zwykłe niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Administrator ma prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 RODO („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.


 1. Dane osobowe będą pobierane:
 1.  bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
 2. z właściwych rejestrów przedsiębiorców oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
 3.  z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;


 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
 1.  przez czas niezbędny do rozpatrzenia zamówienia, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
 2.  do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawa do:

 1.  żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2.  sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 3.  usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4.  wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 5.  przenoszenia danych;
 6.  cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7.  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 1. Odbiorcą danych mogą być:
 1.  podwykonawcy wspierający Administratora w wykonaniu usług;
 2.  podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora;

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Sklep internetowy Firmy Fungopol Sp. z o.o. Sp.k.  spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa przechowywania Twoich danych osobowych, jak i transakcji, których w nim dokonujesz.
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep Internetowy Fungopol  jedynie w zakresie potrzebnym do obsługi transakcji w sklepie.  Twoja zgoda na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji transakcji pomoże w sprawnej komunikacji z obsługą sklepu.
Pozwoli ona zawiadamiać Cię o statusie Twojego zamówienia, potwierdzić dostawę przesyłki, poinformować o wszelkich zmianach w naszej ofercie.